STADGAR

för Byalaget Harmångers Framtids Fond

Antagna vid sammanträde den 14 juni 2011

 

§ 1. BAKGRUND

Fonden har tillkommit i syfte att ge möjlighet för såväl fysiska som juridiska personer att ge medel till en fond för allmännyttiga ändamål i Harmånger. Fonden bildades 2008-02-15 vid ett konstituerande möte med styrelsen för Harmångers framtid.

 

§ 2. FIRMA

Fondens benämning är HARMÅNGERS FRAMTIDS FOND

Fondens bankgironummer är: 257-5520

 

§ 3.  FONDENS ÄNDAMÅL

Fondens ändamål är att ge ekonomiskt stöd till ideella föreningar, organisationer och privatpersoner med allmännyttig verksamhet i Harmånger. Med Harmånger avses postnummer 820 75. Med allmännyttig verksamhet menas att den sökande av medel sätter värde på mänsklig gemenskap och föreningslivets särskilda kamratskap, samt nyttan av motion och idrott för andligt och kroppsligt välbefinnande och som informerar om drogers skadeverkningar.

Stöd kan ej utgå till förenings löpande verksamhet, utan endast till särskilt specificerat ändamål i Harmånger. Fonden är politiskt obunden, varav följer att stöd ej beviljas till politiska objekt.

 

§ 4. MEDELSFÖRVALTNING

Fondens medel förvaltas utan utdelning till dess en summa av 50,000:- uppnåtts. Därefter får Fondens saldo ej understiga 50,000:-. Av den årliga avkastningen skall till fonden avsättas 25%, tills summan 200,000:- uppnåtts.

I syfte att få nya medel till fonden skall fortlöpande information om fonden och dess ändamål spridas till allmänheten. Fondens styrelse beslutar i vilken form detta skall ske. Fondens medel skall placeras så att högsta möjliga avkastning på kapitalet ges.

Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december

 

§ 5. ANSÖKAN OM STÖD

Ansökan skall ha inkommit till styrelsen senast 31 december för att sedan eventuellt utbetalas första april efterföljande år. Till ansökan skall bifogas kostnadskalkyl, specifikation och beskrivning av det ändamål stödet sökes för.

 

§ 6. STYRELSE

Fondens angelägenheter skall handhavas av styrelsen för Harmångers Framtid.

Fondens firma tecknas var för sig av ordförande och kassör för Harmångers Framtid, samt av på årsmötet för Harmångers Framtid utsedd fondförvaltare.

 

§ 7. UPPLÖSNING AV FONDEN

Om föreningen Harmångers Framtid upplöses, skall kvarvarande medel gå till föreningslivet i Harmånger.